UNITAT 03 Casernes
Barcelona, 2006-...
Edifici habitatge 14285 m2 (122 habitatges, 2200 m2 parcel.la, 1100 m2 comercials, 9175 m2 habitatges)
Es tracta d'un edifici de 14285 m2 destinat a habitatge de lloguer, de protecció oficial. La volumetria de l'edifici es composa de una barra parale.la al Passeig Torres i Bagues de 23,50m. defondaria, que es macla amb dos torres en mitjera, que son les testes de les barres perpendiculars. Els habitatges son de mitjana 63m2.
L'edifici s'organitza en cinc cases amb escales obertes sobre un pati interior continuu en tota la congitut de la parcela. Queden aixis distribuides viviendes a façana i pati, tant a la banda del Passeig (est) com a la banda del Passatge i el Parc (oest). A la articulació de volum que es deriva del planejament, es respon amb un tractament unitari de totes les façanes (les exteriors i les del pati), amb un material uniforme, com una pell continua. La regularitat de grans finestres repetides, busca una expresio neutral evitant l'imatge domestica de terrasses o balcons,i expressa en canvi la gran escala del conjunt. El tractament obert de la cantonada del Passeig amb el Carrer Verd, permet entendre desde fora l'estructura interior de l'edifici, en el que porxos, passatges i connexions a travers de les mitgeres han d'assegurar la continuïtat amb la resta d'elements, privats i públics, del barri projectat.

Manuel de Solà-Morales arq. amb Lucho Marcial arq, BOMA (estructures), JSS (instal·lacions)
Col·laboradors: Christian Naudin, Isabel Tomé, arquitectes
PROJECTES