ARE Montesa
Barcelona, 2006
Projecte d’ordenació i urbanització . 109.700 m2 Àmbit, 241.345 m2 Sostre (168.387m2 vivenda + 72.958m2 terciari) 75.147 m2 Espai públic
Transformació dels terrenys de la Fàbrica Montesa, situats en el límit dels municipis d’Espluges, Cornellà i Hospitalet a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. El projecte planteja una redefinició estratègica de l’àmbit, creant noves connexions a les Rondes de Barcelona i una gran
avinguda de caràcter intermunicipal, per superar el caràcter marginal, perifèric i limítrof de l’emplaçament i situar-la com una operació
altament central en relació a la mobilitat i dinàmica metropolitana. És una operació de teixit dens, organitzat dualment, a escala
Metropolitana i local.
El projecte desenvolupa un gran programa de vivenda residencial i terciari, de molt alta densitat (2,20m2t/m2s) organitzat des dels espais
públics que articulen la continuïtat amb els teixits veïns dels tres municipis en les seves trames menors. La nova avinguda de l’Electricitat,
la rambla del Carme i els carrers menors es troben en una gran plaça que canvia el valor i l’escala de les façanes, i accentua la seva lectura
com a gran operació metropolitana.

Manuel de Solà-Morales arq. amb Andreu Estany arq. (ESTEYCO)
Col•laboradors: Jorge Perea, arquitecte
PROJECTES