Edificis G, I, J
Terrassa, 2007-2011
Edifici G: 3220 m2 sostre, 33 hab, 2 locals / Edifici I: 7383 m2 sostre, 58 hab, 2 locals / Edifici J: 7135 m2 sostre, 58 hab, 2 locals
Blocs d'habitatge públic que veuen variar la seva secció des dels 16 mts d'amplada al tester a vial d'accés, als 7 mts al tester que dona a la pineda existent. Es composa de 15 crugies de 5,05 m d'amplada per murs de formigó que determinen les unitats habitacionals i ajusten el seu perfil segons l'alçada del gàlib determinat pel planejament. Aquest modulat, que correspon a la unitat d'habitatge projectada es fa expressiva a la façana sud, mostrant els cantos dels murs i de les lloses de forjat, fent evident la composició cel·lular del bloc. Els accessos als habitatges s'efectuen d'una banda per ascensors situats a la franja central del bloc, possibilitant així l'accés per la zona central de la distribució de les vivendes. Cada replà d'ascensor dona accés a dos habitatges. D'altra banda l'accés a peu als habitatges s'efectua per les passeres situades exemptes a la façana nord de l'edifici, a les que s'accedeix per mig d'escales exteriors. Així, la façana nord per contra, es distancia de les zones de circulació protegint-se de les visions externes a l'habitatge, sent els elements d'accés a peu als habitatges: escales i passeres, elements principals de composició d'aquesta façana.

Manuel de Solà-Morales arq. amb Lucho Marcial i Xavier Fábregas, arquitectes, AT3 Arquitectes tècnics, BOMA (estructures), AJ (instal·lacions)
Col·laboradors: Christian Naudin, Wissam Khairalla, Saro di Rosa, Isabel Tomé, arquitectes
PROJECTES