Torre-sana
Terrassa, 2006-...
124.673 m2 (ordenació), 167.000 m2 vivenda, 71.756 m2 Espai Públic
Barri de 2.000 vivendes a Torresana, Terrassa, dividit en dos unitats d'actuació o subsectors, situat en el límit urbà de la ciutat amb els grans espais oberts a l'est.
La conservació dels grans elements ambientals existents, la relació amb els grans espais oberts del límit urbà, configuren una operació que replanteja la idea de límit urbà a través de la ordenació de peces de projecte obert que permet interpretar la condició del límit ciutadà. L'espai públic es planteja com un sistema d'obertures visuals i transicions on la forma edificada quedarà estretament lligada a la percepció dels espais lliures.

Manuel de Solà-Morales arch. with Andreu Estany arch. (ESTEYCO)
Project team: Xavier Fàbregas, Pilar Martí, Marta Ferré, Jorge Perea arch.
PROJECTS