Porto Vecchio
Trieste, 1999-2001
(Pla director) 46 ha / 470.000 m2 (290.000 m2 usos comercials, lúdics y terciaris)
+ 80.000m2 edifici Largo Cavour (usos terciaris i world trade center) + 100.000 m2 equipaments)
Pla de recuperació de l’espai portuari i dels magazzinos del s. XVIII del Porto Vecchio de Trieste i la transformació dels usos portuaris en ciutadans
i públics – comercials, lúdics y culturals- amb una potent transformació de l’uso de la façana marítima. El projecte pretén transformar la funció urbana
del port sense banalitzar el front marítim mitjançant l’acumulació de peces d’ús lúdic i comercial.
L’edifici Largo Cavour de funcions terciàries i comercials, es proposa com a primera operació que organitza la relació entre els barris històrics i el procés
de renovació del port, a la vegada que articula el gir de la façana marítima. És la primera peça d’una transformació basada en la lògica de la proximitat, on
les operacions urbanes es concatenen a mesura que es desenvolupen els seus efectes.

El projecte, conjuntament amb la renovació dels magatzems portuaris, estableix el marc pel futur desenvolupament de la Fira d’exposicions de Trieste.

Manuel de Solà-Morales, arch.
Col•laboradors: Luciano Semerani , Xavier Fábregas, Mila Estrela, Ignacio Estrella, Jens Aerts, Juan Pablo Saucedo arquitectes
PROJECTES